Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?
zij is het miniparlement van de minisamenleving school
zij is het oefenterrein in democratie van de school
zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie
zij is het visitekaartje van de school
zij is een “minivakbond” die de belangen van de leerlingen behartigt
zij is een goed forum om problemen op school op te lossen

Hoeveel leerlingen in de leerlingenraad?
De leerlingenraad heeft geen wettelijke status of taken. Scholen zijn niet verplicht een leerlingenraad in te stellen. Leerlingen die een leerlingenraad willen oprichten, kunnen advies krijgen van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren. (LAKS). Om lid te worden van de leerlingenraad moet een leerling op een school voor voortgezet onderwijs minimaal 13 jaar oud zijn.
Elk jaar wordt er in alle klassen een klassenvertegenwoordiger gekozen. 

Hoe vaak komen de leerlingen van de leerlingenraad bijeen?
De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. De raad kan voor haar werkzaamheden gebruik maken van de telefoon, een computer en de kopieerapparatuur van de school. De raad bepaalt zelf de frequentie van haar bijeenkomsten, maar slechts 5 keer per jaar kan dat onder schooltijd, de andere keren buiten schooltijd.
De raad kan bij problemen altijd de hulp vragen van de directeur (of een van de leerkrachten) om aanwijzingen te geven dan wel de leiding (tijdelijk) op zich te nemen. Bij interne conflicten moet de voorzitter een (vertrouwens-) vertegenwoordiger vanuit de school inschakelen om tot een oplossing te komen. De vergaderdata worden bij aanvang van het schooljaar vastgelegd.
De leerlingenraad kan ook een overleg samen met het team aanvragen. Dit is na schooltijd voor de reguliere teamvergadering. Dit wordt geleid door de directeur van de school. De leerlingenraad zorgt voor een kort verslag van dit overleg na afloop en voor de verspreiding aan de leerlingen.

Waar gaan de leerlingen het over hebben in de leerlingenraad?
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad. Dat houdt in dat er twee bronnen zijn voor agendapunten:
•       de leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz.
•       de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen in school.
De leerlingenraad moet ook zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg van leerlingenraad en school aan de orde komen.
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. zijn:
•       praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen
•       een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee organiseren
•       de sfeer op school bespreken en verbeteren
•       de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken
•       praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
•       initiatief nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap, bijvoorbeeld een
•       actie voor het milieu in en rond de school opzetten

Wie komen er in aanmerking voor de leerlingenraad.
Binnen iedere groep kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna herkiesbaar stellen. De leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar, hebben voorrang op de leerlingen die al een termijn zitting hebben gehad.
Criteria kandidaten
•       iemand die namens de groep spreekt
•       iemand die durft te spreken
•       iemand die met iedereen in de groep kan spreken
•       iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten
•       iemand die betrouwbaar is