Leerlingenraad

De Spinaker VSO Alkmaar 2017-2018


Wat doet een leerlingenraad?
Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school.
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.
Ook kan de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen horen.

Waar gaan de leerlingen het over hebben in de leerlingenraad?
Er zijn dus twee bronnen voor agendapunten:
•       de leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz.
•       de school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen in school.

De leden van de leerlingenraad moet zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen de school wil inbrengen op de agenda van de leerlingenraad.


Verkiezingen
Elk jaar wordt er in alle klassen een klassenvertegenwoordiger gekozen. 
De klassenvertegenwoordigers worden de leden van de leerlingenraad.
Op de VSO Alkmaar komt er per afdeling een leerlingenraad. Elke raad kiest een voorzitter. Indien nodig kunnen de drie voorzitters bij elkaar komen om te vergaderen, als er bijvoorbeeld punten zijn die elkaar overlappen.
Er worden verkiezingen gehouden tussen 13 november en 8 december 2017.
In de tweede week van december is de eerste vergadering gepland.

Wie komen er in aanmerking voor de leerlingenraad
Binnen iedere groep/klas kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten in één klas zijn worden er verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna herkiesbaar stellen. De leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar, hebben voorrang op de leerlingen die al een termijn zitting hebben gehad. Om lid te worden van de leerlingenraad moet een leerling op een school voor voortgezet onderwijs minimaal 13 jaar oud zijn.
Criteria kandidaten
•       iemand die namens de groep spreekt
•       iemand die durft te spreken
•       iemand die met iedereen in de groep kan spreken
•       iemand die geduld heeft om andere jongeren aan het woord te laten
•       iemand die betrouwbaar is

Werkgroep Leerlingenraad
Een vaste docent begeleidt de leerlingenraad.
Schooljaar 2017-2018:
•  Vervolgonderwijs VO     Marjolein Pepping
•  Arbeidstoeleiding AT     Chiel van de Geer
•  Dagbesteding DB           Rosan Koning

Samen met Jeroen Zondervan vormen zij de werkgroep leerlingenraad.
Jeroen is voorzitter van de deelmedezeggenschapraad (DMR) van De Spinaker VSO Alkmaar. Hij zal het contact met DMR en de directie verzorgen.


Vergaderen
De leerlingenraad vergadert onder schooltijd. De school stelt daarvoor een ruimte beschikbaar. De raad kan voor haar werkzaamheden gebruik maken van een telefoon, een computer en een printer van de school.
Er wordt 4 keer per jaar vergaderd. Per afdeling wordt een exacte datum en tijd gekozen die past in het rooster.
Schooljaar 2017-2018:
•  week 50      11 – 15 december 2017
•  week 5        29 januari - 2 februari 2018
•  week 13      26 – 30 maart 2018
•  week 23      4 – 8 juni 2018

De leerlingenraad kan ook een overleg samen met het team van de afdeling aanvragen. Dit kan alleen plaats vinden ná schooltijd en wordt geleid door de teamleider van de afdeling. De leerlingenraad zorgt voor een kort verslag van dit overleg na afloop en voor de verspreiding aan de leerlingen.
 

Rechten van de leerlingenraad

  • Scholen zijn niet verplicht een leerlingenraad in te stellen.
  • De leerlingenraad kan de deelmedezeggenschapsraad (DMR) van de school adviseren en eisen dat de raad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur.
    Het schoolbestuur moet dan binnen 3 maanden een schriftelijk antwoord geven.
  • De leerlingenraad houdt zich ook bezig met de verbetering van de sfeer op school en met de kwaliteit van het onderwijs.
  • Leerlingenraden zijn er vooral in het voortgezet onderwijs.