Plaatsing van een leerling

Aanmeldingsprocedure voor leerlingen met een TLV

Wanneer een leerling in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SWVNK) of één van de omringende samenwerkingsverbanden, dan kunt u deze leerling aanmelden bij de Commissie van Begeleiding van De Spinaker Alkmaar. Dit kan door het invullen van het aanmeldingsformulier.
! Let op ! voor het schooljaar 2019-2020 verzoeken wij u uw kind/pupil uiterlijk 19 april 2019 aan te melden. 

FORMULIER aanmelden met TLV                                        Printversie

Na aanmelding krijgt u bericht van de administratie dat de stukken ontvangen zijn en op welke datum de leerling wordt besproken door de Commissie van Begeleiding (CvB). 
Voor een goede en vlotte bespreking van de aanmelding is het belangrijk om een zo volledig mogelijk dossier aan te leveren.
Ouders/verzorgers zijn hier verantwoordelijk voor. De commissie die de toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven kan deze gegevens i.v.m. de wet op de privacy niet aan ons doorsturen.
Op het aanmeldingsformulier staat welke stukken voor de Commissie van Begeleiding van belang zijn. 
Na bespreking in de CVB-vergadering ontvangt u binnen 1 week bericht over de uitkomst hiervan. Wanneer uw kind op onze locatie geplaatst gaat worden ontvangt u ook de inschrijvingsformulieren.

Procedure voor leerlingen die intern zijn opgenomen op één van de klinieken van Triversum

De Spinaker wordt door Triversum op de hoogte gebracht van de komst van een nieuwe leerling.
Triversum wijst ouders/verzorgers op de aanmeldingsprocedure voor hun kind bij de Spinaker.
Voor een goede en snelle plaatsing binnen onze locatie is het van belang om zoveel mogelijk informatie van de school van herkomst van uw kind aan te leveren.
Hiervoor vult u het aanmeldingsformulier in en levert u de gevraagde dossierstukken aan.
Onderstaand formulier is alleen voor leerlingen die intern opgenoemen zijn op de klinieken Noordkust, Westkust en Diagnostiek & Advies van het centrum kinder en jeugdpsychiatrie Triversum.

Met het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u tevens toestemming om contact te leggen met de school van herkomst en informatie op te vragen over het functioneren van de leerling.
Op basis van de aangeleverde gegevens zullen wij de leerling een onderwijsaanbod doen die binnen de mogelijkheden van onze school ligt.
Voor alle leerlingen tussen 16 en 18 jaar wordt op grond van hun onderwijsvraag en uitstroomprofiel gezocht naar een mogelijk onderwijstraject uit het totale aanbod binnen De Spinaker. Het is dan goed mogelijk dat een leerling op een andere locatie wordt geplaatst.
Leerlingen die aan de kwalificatieplicht hebben voldaan zullen geen onderwijs meer kunnen volgen op De Spinaker.
Bij het VSO krijgt elke nieuwe leerling, voor hij/zij op school begint, een intakegesprek met de groepsdocent. Indien mogelijk gebeurt dit met ouders erbij. Wanneer dit mogelijk is zal de groepsdocent binnen twee weken een afspraak met u maken om kennis te maken.

Informatie voor scholen van herkomst en hun contactpersonen.


Praktische zaken omtrent het aannamebeleid op De Spinaker.

Binnen de huidige onderwijsregelgeving moeten jongeren tussen 5 en 18 jaar onderwijs volgen, voor jongeren tot 16 jaar heet dit de Leerplicht. Jongeren die na hun 16e nog geen diploma (VWO, HAVO of MBO niveau 2 of hoger) hebben, vallen onder de Kwalificatieplicht. Zij moeten tot hun 18e onderwijs volgen en ingeschreven staan op een school om hun startkwalificatie te halen. Voor leerlingen in het VSO in de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeidsmarktgericht geldt de kwalificatieplicht niet. Zij kunnen vanwege onderliggende problematiek immers geen startkwalificatie behalen.

Het VSO is ingericht op basis van drie uitstroomprofielen:

  • gericht op doorstroom naar het vervolgonderwijs (VO, MBO, HBO en WO);
  • gericht op toeleiding naar (loonvormende) arbeid op de arbeidsmarkt;
  • gericht op toeleiding naar (al dan niet arbeidsmatige) dagbesteding.


Leerlingen die opgenomen zijn bij Triversum volgen voor de duur van de opname onderwijs bij De Spinaker. Als een leerling na ontslag bij Triversum niet terug kan naar zijn/haar school van herkomst, dan wordt deze leerling overgedragen aan het Samenwerkingsverband waarin de school van herkomst participeert.