Examens en toetsen

Staatsexamen

De Spinaker heeft ervoor gekozen de leerlingen in de gelegenheid te stellen om deel te nemen aan staatsexamens VMBO-TL.
In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld leerlingen van Triversum) kan een leerling meedoen aan enkele vakken HAVO/VWO. 
De groepsdocenten bepalen (in overleg met de leerling, ouders en Triversum) welke leerling toe is aan een examen. De leerlingen kunnen per vak examen doen.
In de maand mei doen de kandidaten het landelijk schriftelijk examen. De laatste week voor de zomervakantie wordt het mondeling examen gedaan.
Aanmelding voor een staatsexamen kan alleen schriftelijk en alleen via school. De school moet de aanmeldingsformulieren uiterlijk 15 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin examen wordt afgelegd binnen hebben. De leerlingen kunnen per vak examen doen. 

Decanaat
De Spinaker heeft een bovenschools decaan, Patrick Verwindt (p.verwindt@ronduitonderwijs.nl) die zijn taak uitoefent vanuit Rondom.
Indien er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van (keuze van) vervolgonderwijs kan hierop via de commissie van begeleiding van de locatie Alkmaar een beroep op worden gedaan.
Patrick voert gesprekken met leerlingen die onder andere dreigen vast te lopen in hun keuzes voor vervolgonderwijs. Wat kan een leerling didactisch gezien aan en is het toekomst-perspectief van de leerling/ouders realistisch? 
Naast het voeren van gesprekken kunnen er aanvullende onderzoeken en testen worden afgenomen.


 

TOA niveautoetsen

Sommige leerlingen kunnen niet in het citotoetssysteem worden meegenomen, bijvoorbeeld omdat ze later instromen. Om hen toch te toetsen, kunnen wij de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt(TOA) gebruiken.

TOA is het betrouwbaarste en breedst toegepaste toetsinstrument in Nederland voor de drie verplichte vakken: Nederlands, wiskunde en Engels. Leerlingen die naar het ATC in HHW doorstromen, worden voordat ze daarheen gaan met de TOA op niveau getoetst.
 


 

Cito niveautoetsen voortgezet onderwijs

Het niveau van elke leerling wordt bij aanvang op De Spinaker getoetst. Vervolgens wordt elk jaar opnieuw de CITO niveautoets voor voortgezet onderwijs gedaan. Deze toetsen zijn medebepalend voor het niveau waarop een leerling lesstof aangeboden krijgt. Ook geven deze toetsen een beeld van de vorderingen die de leerling maakt.