Veelgestelde vragen over Triversum-leerlingen op De Spinaker Alkmaar

Informatie voor scholen van herkomst en hun contactpersonen.
 

 • Wat is De Spinaker?

De Spinaker is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen.

De Spinaker heeft lesplaatsen VSO in Alkmaar, Hoorn, Den Helder en Heerhugowaard en lesplaatsen SO in Alkmaar en Wijdenes.

 • Met welke afdeling van De Spinaker heeft u te maken?

U heeft te maken met de VSO-afdeling locatie Alkmaar van De Spinaker. Hier komen leerlingen naar school voor de duur van hun (observatie- of behandel-) opname op Triversum. Het VSO heeft 20 groepen en er is een indeling gemaakt in de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding en dagbesteding. Voor vragen over de plaatsing van uw leerling kunt u terecht bij de Commissie van Begeleiding. Zij zijn te bereiken via cvbspinakeralkmaar@ronduitonderwijs.nl. Wanneer u uw vraag per mail aan ons stelt, zal deze z.s.m. doorgezet worden naar de juiste contactpersoon.

 • Wat mag u in de beginfase verwachten van De Spinaker?

Nadat een leerling is opgenomen op Triversum en is aangemeld bij De Spinaker, volgen er in eerste instantie twee contacten.

Een administratief contact: verzoek tot uitschrijving van uw leerling.
Een inhoudelijk contact: verzoek om onderwijskundige rapportage, ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en andere relevante documenten.

 • Hoe ziet het verdere contact eruit?

De groepsleerkracht/mentor van De Spinaker legt binnen enkele weken contact met de groepsleerkracht/mentor of leerjaarcoördinator van de school van herkomst. Natuurlijk kan het contact ook vanuit de school van herkomst gelegd worden. Dit wordt zeer op prijs gesteld en bevordert een snellere informatieoverdracht. Toestemming van ouders dient u dan zelf te regelen.

Bij ontslag uit Triversum stuurt de administratie een OPP naar de school van herkomst. Het OPP zal na een behandelopname (enkele maanden tot een jaar) uitgebreider zijn dan na een observatieopname (10 weken). Ook de informatie die door uw school is verstrekt, draagt bij aan een zo optimaal mogelijk ingevuld OPP. Informatie betreffende diagnostiek en behandeling worden niet door Triversum aan ons verstrekt i.v.m. de wet op de privacy en kunnen alleen via de ouders verkregen worden. Wij adviseren een school van herkomst altijd een Multi Disciplinair Overleg (MDO) met ouders, hulpverlening en leerling te plannen na afloop van de opname.

 • ·Wat houden een observatie– en behandelopname op Triversum in?

Een observatieopname is een geplande opname bij de Jeugdafdeling Triversum, afdeling Diagnostiek & Advies (D&A) die 10 weken duurt. De leerling keert na de observatieperiode in principe terug naar de school van herkomst. Gedurende de observatieperiode kan nader diagnostiek plaatsvinden en kan een inschatting gemaakt worden of een behandelvorm effectief kan zijn. Tevens wordt gekeken in welke vorm een eventuele behandeling gaat plaatsvinden: poliklinisch (de leerling woont thuis en gaat naar de eigen school), of klinisch (de leerling verblijft door de week op Triversum en gaat naar De Spinaker).

Een behandelopname duurt enkele maanden tot ongeveer 9 maanden. In een enkel geval zal de behandeling een jaar duren.

 • Hoe start een leerling op De Spinaker?

- Bij een observatieopname (afdeling Diagnostiek & Advies) wordt de leerling z.s.m. uitgenodigd voor een intakegesprek op school. Het is gebruikelijk dat de leerling uit lesboeken van de school van herkomst werkt. Eventueel te maken toetsen worden door de school van herkomst opgestuurd en nagekeken. Contact vindt plaats op mentorniveau en indien wenselijk op zorgcoördinator en/of orthopedagoogniveau.

- Wanneer er sprake is van een behandelopname wordt de leerling na aanmelding door ouders besproken in onze Commissie van Begeleiding (CvB). Deze zal bepalen op welke afdeling de leerling wordt geplaatst. Zodra dit duidelijk is zal de jongere samen met zijn ouders worden uitgenodigd voor een intake op school. Na de intake op school kan de leerling in principe starten. In overleg met de school van herkomst, jongere en zijn ouder(s) wordt het schoolprogramma opgesteld.

 • Hoe ziet het programma van De Spinaker eruit?

De Spinaker biedt leerlingen onderwijs, waarbij zoveel mogelijk geprobeerd wordt rekening te houden met hun therapieprogramma’s. Binnen de vastgestelde lestijden volgen de leerlingen een individueel programma in een groep van 9 tot 12 leerlingen.

Op basis van de aangeleverde gegevens zullen wij de leerling een onderwijsaanbod doen die binnen de mogelijkheden van onze school ligt.

Voor alle leerlingen tussen 16 en 18 jaar wordt op grond van hun onderwijsvraag en uitstroomprofiel gezocht naar een mogelijk onderwijstraject uit het totale aanbod binnen De Spinaker. Het is dan goed mogelijk dat een leerling op een andere locatie wordt geplaatst.

Leerlingen die aan de kwalificatieplicht hebben voldaan zullen geen onderwijs meer kunnen volgen op De Spinaker.

 • Lopen de leerlingen een achterstand op?

De meeste leerlingen zijn niet in “topvorm” tijdens de lessen op De Spinaker. Zij werken hard aan zichzelf op Triversum en dit vraagt veel van hun tijd en energie. Veel leerlingen lopen een achterstand op tijdens hun verblijf op De Spinaker.

 • Schrijft De Spinaker de leerlingen in?

Ja, De Spinaker schrijft elke leerling in. Dit houdt in dat uw school verzocht wordt de betreffende leerling uit te schrijven. Ook bij korte opnames (observatie) wordt de leerling ingeschreven. Leerlingen die eindexamen doen op hun school van herkomst vormen daarbij een uitzondering op deze regel.

 • Werkt de Spinaker met een teldatum?

Ja, de Spinaker telt op de teldata van 1 oktober en 1 februari. De Spinaker houdt zich zéér strikt aan deze data. De Spinaker berekent niets door voor leerlingen die na de teldatum binnenkomen.

 • Hoe verloopt het vervolgtraject met betrekking tot het onderwijs nà ontslag uit Triversum?

Als een leerling met ontslag gaat bij Triversum en dus ook bij ons uitstroomt, is er daarna direct een andere passende onderwijsplek nodig. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 1. De leerling kan na zijn behandeling gewoon terug naar de (reguliere)school van herkomst. De Spinaker zal een ‘warme’ overdracht regelen.
 2. De leerling kan niet terug naar zijn school van herkomst en er is voor uitstroom naar passend onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Wij verzoeken de school van herkomst dan om in overleg met ouders en het samenwerkingsverband de aanvraag hiervan te starten.
  De Spinaker kan (indien nodig) adviseren en aanvullende gegevens aanleveren.
 3. De leerling komt van het S(B)O of VSO en is nog in het bezit van een oude beschikking (REC). De Spinaker gaat er dan bij terugplaatsing van uit dat het samenwerkingsverband deze indicatie omzet in een TLV. Na 01-08-2016 zullen alle REC-beschikkingen zijn omgezet in een TLV.
 4. In de praktijk komt het voor dat de verwijzingen binnen Triversum van de ene naar de andere afdeling niet op elkaar aansluiten. De Spinaker gaat ervan uit dat de leerling in deze periode terug gaat naar de school van herkomst. Als een leerling om wat voor reden ook niet terug kan naar de school van herkomst, zal De Spinaker de leerling overdragen aan het samenwerkingsverband waarin de school van herkomst participeert.
 • Wat is de rol van de ouders?

De ouders zijn de belangrijkste informatiedragers. In de veel gevallen hebben de ouders de meeste en de meest recente informatie. In eerste instantie verwachten we dat de ouders de belangrijkste informatiebron voor de school van herkomst zijn. We wijzen de ouders erop dat de inschrijving van hun kind op De Spinaker tijdelijk is. We vragen de ouders dan ook contact te blijven onderhouden met de school van herkomst. Wanneer terugkeer naar school van herkomst niet waarschijnlijk is, is het advies aan ouders om samen met school van herkomst contact op te nemen met het samenwerkingsverband.

 • Hoe verhouden Triversum en De Spinaker zich tot elkaar?

Triversum is een Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Ziekenhuis. Psychiatrie is een medisch specialisme. Alleen op verwijzing (van huisarts, vrijgevestigd psychiater, Jeugd-GGZ en bureau jeugdzorg) kom je binnen bij Triversum. Triversum valt onder de Gezondheidszorg.

De Spinaker is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De leerlingen die via Triversum op De Spinaker komen, kunnen binnen de onderwijsregelgeving zonder aanvullende beschikking van het samenwerkingsverband voor de duur van de opname op basis van ‘plaats bekostiging’ onderwijs volgen. De beide instituten werken nauw samen.

 • Hoe is de informatieoverdracht geregeld?

De Spinaker kan alleen na schriftelijke toestemming van de ouders informatie opvragen of verstrekken. De Spinaker mag alleen informatie “uit eigen productie” verstrekken. De Spinaker verstrekt geen informatie die via derden zoals Triversum of een andere GGZ instelling tot haar is gekomen! Dit betekent dat wij geen onderzoeksverslagen o.i.d. aan de school van herkomst kunnen doen toekomen. Wanneer dit wel gewenst is kunnen verslagen van Triversum via de ouders opgevraagd worden.