Absentiemelding

Wanneer uw kind verhinderd is om op school te komen, meldt u dat van tevoren.

Afspraken tijdens schooltijd buiten school zoals een bezoek aan tandarts of dokter. 

  • Ouders / verzorgers worden geacht de afspraken van hun kind zoveel mogelijk te plannen buiten schooltijden om.
  • Indien niet anders mogelijk, moeten ouders de leerling afmelden voor de lestijd tijdens de geplande afspraak. Dit kunnen zij vooraf telefonisch of via e-mail aan de mentor doen.


Bij ziekte belt u tussen 8.00 en 8.30 uur 072-5140244.  

Op de dagen dat de leerling stage loopt worden zowel het stageadres (stagebegeleider) als de school door u op de hoogte gebracht van de absentie. 

Leerlingen die lessen volgen op het Van der Meijcollege bellen in geval van afwezigheid naar beide scholen. 

Bij absentie zonder bericht wordt contact met ouders/verzorgers opgenomen. 
Wanneer er sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen vier weken, wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
Ook kan school preventief contact leggen met de leerplichtambtenaar wanneer de school hier reden toe ziet. 

Om te voorkomen dat er onnodig procedures opgestart worden, verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) dringend om altijd melding te maken van ziekte of bezoek aan bijvoorbeeld tandarts of dokter. 

Het volledige verzuimprotocol van VSO Alkmaar