Wat u verder nog moet weten

Leraar-ondersteuners en stagiaires 
Leraar-ondersteuners en stagiaires ondersteunen de docenten bij alle voorkomende werkzaamheden binnen en buiten de klas. Wij geven ieder jaar een aantal leerlingen van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk van het Horizoncollege en studenten Pedagogiek van de Hogeschool Amsterdam gelegenheid bij ons stage te lopen. Zij worden een aantal dagen per week naast de vaste docent in de groepen ingedeeld.  

Gebruiksmaterialen 
We verwachten dat de leerlingen zelf zorgen voor eigen materiaal, zoals: agenda, schrijfgerei, passer, geodriehoek, liniaal, rekenmachine, koptelefoon en schriften. Klik hier voor een lijst.

Schoolboeken 
De Spinaker heeft eigen schoolboeken. Alle leerlingen van De Spinaker werken in principe uit de schoolboeken van De Spinaker.  
In sommige groepen wordt gebruik gemaakt van een Cloudbook of Chromebook. Van de leerlingen/groepen die het betreft, worden de ouders in kennis gesteld over het gebruik. 

Gymnastiek 
Het bewegingsonderwijs heeft een belangrijke plaats in het onderwijs aan De Spinaker. Het is voor de lichamelijke conditie van kinderen goed dat ze veel bewegen. Bovendien komen in de lessen tal van toegevoegde elementen voor, zoals: samenspel en competitie, zaken waar onze leerlingen vaak moeite mee hebben en die ze toch moeten leren. 
Tijdens de lessen zijn gymkleding en gymschoenen verplicht.  

Uitstapjes 
Het komt zeer regelmatig voor dat we vanuit school, in het kader van het onderwijsprogramma, uitstapjes organiseren voor de leerlingen. De ouders/verzorgers van de leerlingen worden geïnformeerd over de geplande uitstapjes.  

Contact met school 
De groepsdocenten hebben graag regelmatig contact met de ouders/verzorgers van hun leerlingen. Het contact kan telefonisch zijn of via de mail. U kunt worden uitgenodigd voor een gesprek.  
De docenten stellen het bijzonder op prijs als u als ouders/verzorgers het initiatief neemt tot contact.  

Rapporten 
De VSO-leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport. De rapporten worden rond januari/februari en voor het einde van het schooljaar aan de leerlingen meegegeven. Groepsdocenten zullen naar aanleiding van het rapport contact opnemen met de ouders/verzorgers en een afspraak maken om het functioneren van de leerling door te spreken. 

Verzekering voor de leerlingen 
De school heeft een verzekering voor de leerlingen afgesloten voor ongevallen tijdens schooltijd. Ook als er uitstapjes gemaakt worden, zijn de leerlingen verzekerd. 
Deze verzekering geldt niet voor apparatuur en andere eigendommen die mee naar school gebracht worden en vervolgens kapotgaan of zoekraken. En geldt ook niet voor schade ontstaan door vernieling en vandalisme. In dat geval krijgen ouders een brief van ons waarin hun kind aansprakelijk wordt gesteld. Ouders kunnen daarmee contact met hun eigen verzekering opnemen. 

Ouderbijdrage  
De ouderbijdrage voor dit jaar is vastgesteld op € 30,-. Met dit bedrag worden de kosten gedekt van bijvoorbeeld sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen en excursies. Voor betaling ontvangt u een acceptgiro.

Tegemoetkoming
Schoolgaande kinderen brengen veel kosten met zich mee. Om ouder(s)/verzorger(s) die dit niet zelf kunnen opbrengen hierin te ondersteunen bestaat er vanuit de gemeente een regeling van vergoeding  ‘maatschappelijke participatiekosten’. Dit zijn de kosten die ouders maken voor bijvoorbeeld een internetabonnement, huiswerkbegeleiding, een schoolreisje, een rekenmachine, sportkleding of een instrument ten behoeve van hun kind(eren).  
Elke gemeente heeft zijn eigen regelgeving. Ouders moeten zelf contact opnemen met de gemeente waarin zij ingeschreven staan, om te kijken of zij voor deze regeling in aanmerking komen en hoe de aanvraag ingediend moet worden.
Zo is er de AlkmaarPas en voor inwoners van Heerhugowaard de HuygenPas.

Video interactie begeleiding  
In het kader van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs krijgen onze docenten School Video Interactie Begeleiding.  Het doel van de video-opnamen die tijdens de lessen gemaakt worden, is de leerkrachten te begeleiden bij -, en te professionaliseren in hun onderwijskundige taak. De opnamen die gemaakt worden, zijn alleen voor intern gebruik. 

Foto’s t.b.v. de website van De Spinaker 
Bij een aantal vakken, bijv. beeldende vorming, of speciale gebeurtenissen en activiteiten op school kan het voorkomen dat er foto’s van de leerlingen gemaakt worden waaruit te zien valt hoe zij aan het werk zijn. Om deze foto’s op onze website te kunnen plaatsen, hebben wij toestemming nodig van ouder(s)/voogd en jongeren. Hiervoor krijgen ouder(s)/verzorger(s) bij de aanmeldingsformulieren ingesloten een toestemmingsverklaring beeldmateriaal. 

Alleen als u toestemming hiervoor geeft, stuurt u deze verklaring ingevuld en ondertekend aan school terug.