Individuele trajecten voor leerlingen

In navolging op het inzetten van verschillende uitstroomperspectieven in het onderwijs op VSO De Spinaker Alkmaar (vervolgonderwijs, arbeidstoeleiding, dagbesteding), komen we tot de conclusie dat er toch nog een groep leerlingen overblijft, waarvoor de drie genoemde uitstroomperspectieven niet haalbaar zijn in zijn huidige vorm. Dit heeft vooral te maken met het niet kunnen functioneren in een groep in de schoolse setting van deze leerlingen, waardoor leerlingen soms thuis komen te zitten. Dit is niet wenselijk.

Sinds augustus 2013 wordt deze groep leerlingen op locatie VSO Alkmaar van De Spinaker begeleid in individuele trajecten. Dit houdt echter wel in dat deze leerlingen geen volledig onderwijsprogramma kunnen volgen en er vanuit De Spinaker een nauwe samenwerking met leerplicht en zorgpartners moet zijn om goede trajecten te kunnen uitzetten voor deze leerlingen.  


Organisatie 
​Jongeren in de individuele trajecten (IT) krijgen één uur per dag onderwijs. Het uitbouwen van uren is voor hen alleen mogelijk in groepsverband.
Er kunnen maximaal 9 leerlingen tegelijk een individueel traject volgen. Het aantal leerlingen is afhankelijk van het stadium van de lopende trajecten

Een leerling kan pas dan geplaatst worden in de IT-groep, als er: 

  • een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanwezig is en/of een plaatsbekostigde* leerling betreft. lees meer over plaatsing van een leerling
  • andere onderwijstrajecten binnen De Spinaker niet haalbaar lijken 
  • een zorgpartner** bemoeienis heeft met de leerling 
  • een leerling de VO leeftijd heeft 
  • als er toestemming is voor onderschrijding van het minimum uren aantal. Lees meer


Het team van specialisten, dat deze leerlingen begeleidt, bestaat uit een ondersteuningscoördinator en een aantal docenten. Binnen de samenstelling van het team is er zowel expertise op didactisch en pedagogisch gebied als ook kennis met betrekking tot de uitstroomperspectieven. De individuele leerling heeft één docent als mentor. Deze mentor fungeert als coördinator tussen de verschillende partijen, de ondersteuningscoördinator ondersteunt de mentoren. 

Voor een leerling wordt een (opbouw)traject uitgezet voor 6 maanden. Het is de bedoeling dat binnen deze periode opgebouwd kan worden naar schoolgang van 600 uur op jaarbasis (ochtendonderwijs), waarin gekeken wordt of een leerling ook (gedeeltelijk) mee kan draaien in één van de groepen op De Spinaker. Leerlingen starten in dit traject op minimaal 1 uur onderwijs per dag, individueel of in zeer kleine groep. Hier zullen alle afdelingen van VSO Alkmaar in moeten mee werken. Mocht na een half jaar blijken in de evaluatie dat het individuele traject niet het beoogde resultaat boekt, namelijk ochtendonderwijs in een groep op De Spinaker, dan zal de zorgpartner worden verzocht om deze leerling over te nemen om een andere vorm van dagbesteding dan onderwijs te verzorgen vanuit de zorg, leerplicht zal deze leerling gehele vrijstelling moeten verlenen en De Spinaker schrijft deze leerling dan uit. 


Inhoud 
Hoe het onderwijstraject er per leerling uit zal zien, is geheel afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de leerling m.b.t. leeftijd, didactisch niveau/ perspectief en stoornis/ handicap. Voor VSO leerlingen zal er vanuit de drie uitstroomperspectieven worden gedacht. Echter voordat er didactische doelen kunnen worden gesteld, is het van belang dat een leerling in staat is om naar school te komen en open staat voor een onderwijstraject, hierbij zullen de pedagogische doelen voorrang krijgen op de didactische doelen.


 klik op de afbeelding voor folder.


 

Medewerkers  individuele trajecten

Kris Groentjes

teamleider 

k.groentjes@ronduitonderwijs.nl 

Bianca Hoekstra

ondersteuningscoordinator

b.hoekstra@ronduitonderwijs.nl

Nelleke den Dulk

orthopedagoog n.dendulk@ronduitonderwijs.nl

Jeroen Zondervan

groepsdocent I-traject

j.zondervan@ronduitonderwijs.nl

Jadwiga Doodeman

groepsdocent I-traject

j.doodeman@ronduitonderwijs.nl

Rosan Koning

switchmedewerker

r.koning@ronduitonderwijs.nl


* Plaatsbekostigde leerling
leerlingen die een residentiële instelling bezoeken waarmee de school een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Onder residentiële instelling wordt verstaan:

  • een instelling voor gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening of jeugdgezondheidszorg;
  • dan wel een justitiële jeugdinrichting waarbij behandeling of opvang en onderwijs vanuit één plan noodzakelijk is vanwege de aard of de duur van de behandeling of opvang.
     

** Zorgpartners 
Een zorgpartner is een instantie, die zich bezig houdt met de zorgvragen die er zijn voor de leerling/ het gezin. Als een leerling na 6 maanden niet in staat is om weer onderwijs in een groep te volgen, dan moeten we de leerling over kunnen dragen aan deze zorgpartner, zodat zij ouders kunnen begeleiden bij AWBZ aanvraag, zodat er vanuit de zorg een andere vorm van dagbesteding kan worden gezocht, De Spinaker zou dan verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van ouders bij een aanvraag voor vrijstelling van onderwijs, zodat we de leerling uit kunnen schrijven. 
Bij zorgpartners kun je denken aan : MEE, Praktijk, Fact, Triversum (kliniekleerlingen), etc.