Aanmelden

Aanmeldingsprocedure voor leerlingen met een TLV

Wanneer een leerling in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland of één van de aanliggende samenwerkingsverbanden, dan kunt u deze leerling aanmelden bij de Commissie van Toewijzing (CvT) van De Spinaker Alkmaar. Dit kan door het invullen van het aanmeldingsformulier: Aanmelden met TLV op deze pagina. 
De procedure voor leerlingen die zijn opgenomen bij GGZ NHN jeugd & gezin staat onder aan deze pagina.

Samenwerkingsverbanden

Wachtlijst

School biedt een aantal verschillende onderwijsarrangementen aan, passend bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het is mogelijk dat een onderwijsarrangement vol zit, voor dat arrangement hanteren we dan een wachtlijst. In de meeste arrangementen is plek.

Volgorde van de wachtlijst.Als er sprake is van een wachtlijst houden wij onderstaande volgorde aan:

  1. Broer/zus op school.
  2. Afkomstig uit het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland.
  3. Volgorde van aanmelding.

Heeft u vragen over de aanmelding of de wachtlijst, dan kun u contact opnemen met de school.

Open dag - meeloopdagen

Plaatsing voor schooljaar 2024-2025

Bij voorkeur komt het dossier van de leerling voor de meivakantie naar onze school toe. 

Om dit schooljaar een advies/besluit te krijgen over plaatsing in het schooljaar 2024-2025, ontvangt de CvT uiterlijk 7 juni 2024 het dossier (aanmelding, TLV, schoolinformatie) van de leerling.  

Indien het dossier later binnenkomt wordt het dossier in het schooljaar 2024-2025 besproken. De eerste bespreekdatum van de CvT in schooljaar 2024-2025 is 12 september 2024.

We leggen hieronder uit hoe de aanmelding bij VSO Alkmaar, De Spinaker verder wordt opgepakt. 


Het is van belang dat u weet dat onze CvT het besluit neemt of uw kind/pupil toelaatbaar is bij ons op school. De CvT bepaalt of wij als school het arrangement kunnen bieden wat de leerling nodig heeft.


De school van herkomst, het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar geven vooraf een advies om bij ons aan te melden, maar dan is het nog niet vastgesteld dat plaatsing bij ons een feit is.  

Als u alle gegevens heeft aangeleverd die vereist zijn voor bespreking, wordt u uitgenodigd voor een oriënterend gesprek. Daarna kan uw kind/pupil een donderdag daarna in één van de wekelijkse bijeenkomsten CvT worden besproken. Soms lukt dit echter niet, als er bijvoorbeeld te veel aanmeldingen zijn. De CvT kan hooguit 6 nieuwe leerlingen bespreken in 1 week. Dat betekent dat uw kind/pupil de week erna wordt besproken. U wordt van de bespreekdatum op de hoogte gesteld door onze trajectbegeleiding. De trajectbegeleiding staat centraal in de aanmelding, zij volgt uw kind/pupil tot er plaatsing of doorverwijzing is. Zo zorgen wij voor continuïteit voor de aangemelde leerlingen. Zij neemt contact met u op indien de gegevens niet volledig zijn, en voor toestemming om contact op te nemen met de school van herkomst indien nodig. Zij checkt of de aanmelding in orde is, of de leerling ook passend is bij onze school. Wij zijn geen praktijkschool, als een leerling bijvoorbeeld een indicatie heeft voor een praktijkschool is de leerling niet toelaatbaar in ons VSO. Of de leerling doet MBO, dat bieden wij ook niet in Alkmaar. Ook nemen we geen leerlingen in de basisschoolleeftijd aan, ons onderwijs start in Brugklas Voortgezet OnderwijsNa het oriënterend gesprek: als alles klopt, wordt het dossier van uw kind/pupil toegewezen aan 3 personen: een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog en een teamleider. Zij bekijken alle drie het dossier en bereiden dit voor. In de bijeenkomst geven zij een samenvatting van hun bevindingen. De overige CvT leden stellen kritische vragen en gezamenlijk wordt er een advies geformuleerd. U wordt vervolgens geïnformeerd over het advies.

Dit advies kan 5 kanten op:

  1. een leerling kan worden aangenomen, past prima binnen een klas bij ons en wij kunnen in de ondersteuningsbehoefte voorzien, het arrangement wordt aangeboden.
  2. een leerling kan worden aangenomen, maar er is nog geen plek. Dan zoeken wij in overleg met u, de school van herkomst en het samenwerkingsverband voor een tussenoplossing.
  3. het dossier is niet helder genoeg, we zoeken contact met u of we de school van herkomst kunnen bevragen.
  4. het dossier is niet helder genoeg, we organiseren een oriënterend gesprek om samen met de leerling en ouders/verzorgers uit te vinden wat de beste plek is voor een leerling. Dat kan bij ons zijn, maar tijdens dit gesprek kunnen we ook in gezamenlijkheid bepalen dat een andere school een betere ondersteuning kan bieden.
  5. een leerling kan niet bij ons worden aangenomen. Wij zijn van mening dat we in de ondersteuningsbehoefte niet kunnen voorzien. Wij bieden het arrangement wat de leerling nodig heeft niet aan. Wij helpen u verder.

Als een leerling toelaatbaar is kunt u uw kind/pupil op onze school inschrijven. U ontvangt van ons de inschrijvingsformulieren. Daarnaast lichten we de nieuwe mentor in dat hij/zij een intakegesprek gaat organiseren met u en de nieuwe leerling. Dat kan in de week erna, hooguit 2 weken erna (vakanties niet meegerekend). Na het intakegesprek kan de mentor zorgen dat de tafel, de stoel, het ladekastje, de boeken worden geregeld en spreekt met u een startdatum af. De mentor spreekt ook met u af hoe u contact houdt met hem/haar. U helpt uw kind/pupil goed door met hem/haar de schoolregels door te nemen en alle voor de hand liggende afspraken met hem/haar te bespreken zodat uw kind/pupil niet voor verrassingen komt te staan als hij/zij bij ons start.

Commissie van Toewijzing (CvT) van De Spinaker Alkmaar

De commisie bestaat uit:
3 teamleiders (wisselend de voorzitter)
1 trajectbegeleider
3 ondersteuningscoördinatoren (oco)
2 orthopedagogen (ortho)
1 maatschappelijk werkende
(1 stagiaire van ortho of oco)

Aanmeldformulieren

LET OP! nieuw mailadres: cvbalkmaar@ronduitonderwijs.nl 

Procedure voor leerlingen die intern zijn opgenomen bij GGZ Noord-Holland-Noord jeugd & gezin (LBJ)

De Spinaker wordt door GGZ NHN jeugd & gezin op de hoogte gebracht van de komst van een nieuwe leerling. GGZ NHN jeugd & gezin wijst ouders/verzorgers op de aanmeldingsprocedure voor hun kind bij de Spinaker. Voor een goede en snelle plaatsing binnen onze locatie is het van belang om zoveel mogelijk informatie van de school van herkomst van uw kind aan te leveren. Hiervoor vult u het aanmeldingsformulier (Aanmelden bij opname GGZ NHN jeugd & gezin) in en levert u de gevraagde dossierstukken aan.Het formulier is alleen voor leerlingen die langdurig intern opgenomen zijn op één van de klinieken van GGZ NHN jeugd & gezin (LBJ).Met het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u tevens toestemming om contact te leggen met de school van herkomst en informatie op te vragen over het functioneren van de leerling. De aanmeldingsprocedure gaat op dezelfde wijze als bij de reguliere leerlingen. Deze leerlingen hoeven niet over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te beschikken, de bekostiging is op grond van hun langdurig verblijf bij GGZ NHN jeugd & gezin. Leerlingen die, ten tijde van opname bij GGZ NHN jeugd & gezin, al onderwijs volgen bij De Spinaker blijven meestal in hun eigen klas. Leerlingen die aan de kwalificatieplicht hebben voldaan zullen geen onderwijs meer kunnen volgen op De Spinaker.

Leerlingen van afdeling Zee. (kortdurend)

Voor jongeren die kortdurend bij GGZ NHN jeugd & gezin zijn opgenomen bieden wij als school een ‘SPINmodule’ aan. Dit houdt in dat als de jongere een leerdoel, schooldoel, een leerwens heeft, wij middels gesprekken met de jongere, zijn/haar ouders, de school van herkomst, de betrokken hulpverlening de wens en het doel in kaart brengen. De jongeren komt alleen voor gesprekken naar school, door de intensieve behandeling is lessen volgen op school geen optie.

Sommige leerlingen blijven verbonden aan hun school van herkomst en werken digitaal verder, ook dan zou GGZ NHN jeugd & gezin de jongere kunnen aanmelden. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar voor deze module, en GGZ NHN jeugd & gezin zal bij de intake dit bespreken met ouders en jongere. Op dat moment hoort u ook of u uw kind/pupil kunt aanmelden.

Leerling is niet ouder dan 18 jaar.

Leerling wordt na behandeling naar de school van herkomst terugverwezen.

Leerling heeft nog geen afgerond VO diploma.

Leerling volgt geen les op het MBO/HBO/WO.