Aanmelden

Aanmeldingsprocedure voor leerlingen met een TLV

Wanneer een leerling in het bezit is van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland of één van de aanliggende samenwerkingsverbanden, dan kunt u deze leerling aanmelden bij de Commissie van Toewijzing (CvT) van De Spinaker Alkmaar. Dit kan door het invullen van het aanmeldingsformulier: Aanmelden met TLV op deze pagina. 
De procedure voor leerlingen die zijn opgenomen bij GGZ NHN jeugd & gezin staat onder aan deze pagina.

Samenwerkingsverbanden

Wachtlijst

School biedt een aantal verschillende onderwijsarrangementen aan, passend bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Sommige arrangementen zitten helaas vol en we hanteren een wachtlijst. In andere arrangementen is nog wel plek.

U wordt door de Commissie van Toewijzing geïnformeerd.

Open dag - meeloopdagen

Plaatsing voor schooljaar 2024-2025

Bij voorkeur komt het dossier van de leerling voor de meivakantie naar onze school toe. 

Om dit schooljaar een advies/besluit te krijgen over plaatsing in het schooljaar 2024-2025, ontvangt de CvT uiterlijk 7 juni 2024 het dossier (aanmelding, TLV, schoolinformatie) van de leerling.  

Indien het dossier later binnenkomt wordt het dossier in het schooljaar 2024-2025 besproken. De eerste bespreekdatum van de CvT in schooljaar 2024-2025 is 12 september 2024.

We leggen hieronder uit hoe uw aanmelding verder wordt behandeld. 

Het is van belang dat u weet dat onze Commissie van Toewijzing (CvT) het besluit neemt of uw kind/pupil toelaatbaar is bij ons op school. 
De school van herkomst, het samenwer
kingsverband, de leerplichtambtenaar geven vooraf een advies om bij ons aan te melden, maar dan is het nog niet vastgesteld dat plaatsing bij ons een feit is. 
Als u vóór een dinsdag alle gegevens heeft aangeleverd die vereist zijn voor bespreking, kan uw kind/pupil de donderdag erna in één van de wekelijkse bijeenkomsten CvT worden besproken. Soms lukt dit echter niet, als er bijvoorbeeld te veel aanmeldingen zijn. De CvT kan hooguit 6 nieuwe leerlingen bespreken in 1 week. Dat betekent dat uw kind/pupil de week erna wordt besproken. U wordt van de bespreekdatum op de hoogte gesteld door onze trajectbegeleiding.
De trajectbegeleiding staat centraal in de aanmelding, zij volgt uw kind/pupil tot er plaatsing of doorverwijzing is. Zo zorgen wij voor continuïteit voor de aangemelde leerlingen. Zij neemt contact met u op indien de gegevens niet volledig zijn, en voor toestemming om contact op te nemen met de school van herkomst indien nodig. Zij checkt of de aanmelding in orde is, of de leerling ook passend is bij onze school.
Wij zijn geen praktijkschool, als een leerling bijvoorbeeld een indicatie heeft voor een praktijkschool is de leerling niet toelaatbaar in ons VSO. Of de leerling doet MBO, dat bieden wij ook niet in Alkmaar. Ook nemen we geen leerlingen in de basisschoolleeftijd aan, ons onderwijs start in Brugklas Voortgezet Onderwijs. 
Als alles klopt, wordt het dossier van uw kind/pupil toegewezen aan 3 personen: een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog en een teamleider. Zij bekijken alle drie het dossier en bereiden dit voor. In de bijeenkomst geven zij een samenvatting van hun bevindingen. De overige CvT leden stellen kritische vragen en gezamenlijk wordt er een advies geformuleerd. U wordt vervolgens geïnformeerd over het advies.

Het advies van de commissie kan 5 uitkomsten hebben:

 1. Een leerling kan worden aangenomen, past prima binnen een klas bij ons en wij kunnen in de ondersteuningsbehoefte voorzien.
 2. Een leerling kan worden aangenomen, maar er is nog geen plek. Dan zoeken wij in overleg met u, de school van herkomst en het samenwerkingsverband voor een tussenoplossing. 
 3. Het dossier is niet helder genoeg, we zoeken contact met u of we de school van herkomst kunnen bevragen. 
 4. Het dossier is niet helder genoeg, we organiseren een oriënterend gesprek om samen met de leerling en ouders/verzorgers uit te vinden wat de beste plek is voor een leerling. Dat kan bij ons zijn, maar tijdens dit gesprek kunnen we ook in gezamenlijkheid bepalen dat een andere school een betere ondersteuning kan bieden. 
 5. Een leerling kan niet bij ons worden aangenomen. Wij zijn van mening dat we in de ondersteuningsbehoefte niet kunnen voorzien. Wij helpen u verder.

Als een leerling toelaatbaar is kunt u de leerling op onze school inschrijven. U ontvangt van ons de inschrijvingsformulieren. Daarnaast lichten we de nieuwe mentor in dat hij/zij een intakegesprek gaat organiseren met u en uw kind/pupil. Dat kan in de week erna, hooguit 2 weken erna (vakanties niet meegerekend). Na het intakegesprek kan de mentor zorgen dat de tafel, de stoel, het ladekastje, de boeken worden geregeld en spreekt met u een startdatum af. De mentor spreekt ook met u af hoe u contact houdt met hem/haar. U helpt uw kind/pupil goed door met hem/haar de schoolregels door te nemen en alle voor de hand liggende afspraken met hem/haar te bespreken zodat uw kind/pupil niet voor verrassingen komt te staan als hij/zij bij ons start. 

Commissie van Toewijzing (CvT) van De Spinaker Alkmaar

De commisie bestaat uit:
2 teamleiders (wisselend de voorzitter)
1 trajectbegeleider
3 ondersteuningscoördinatoren (oco)
2 orthopedagogen (ortho)
1 maatschappelijk werkende
(1 stagiaire van ortho of oco)

Procedure voor leerlingen die intern zijn opgenomen bij GGZ Noord-Holland-Noord jeugd & gezin (de afdelingen Zee en Duin)

De Spinaker wordt door GGZ NHN jeugd & gezin op de hoogte gebracht van de komst van een nieuwe leerling. GGZ NHN jeugd & gezin wijst ouders/verzorgers op de aanmeldingsprocedure voor hun kind bij de Spinaker. Voor een goede en snelle plaatsing binnen onze locatie is het van belang om zoveel mogelijk informatie van de school van herkomst van uw kind aan te leveren. Hiervoor vult u het aanmeldingsformulier (Aanmelden bij opname GGZ NHN jeugd & gezin) in en levert u de gevraagde dossierstukken aan. Het formulier is alleen voor leerlingen die intern opgenomen zijn op één van de klinieken van GGZ NHN jeugd & gezin. Met het invullen van het aanmeldingsformulier geeft u tevens toestemming om contact te leggen met de school van herkomst en informatie op te vragen over het functioneren van de leerling. Voor leerlingen van de afdelingen Kompas en Anker, Langdurige Begeleiding Jongeren (LBJ), is er een plek in één van de klassen binnen de drie uitstroomprofielen. De aanmeldingsprocedure gaat op dezelfde wijze als bij de reguliere leerlingen. Deze leerlingen hoeven niet over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) te beschikken, de bekostiging is op grond van hun langdurig verblijf bij GGZ NHN jeugd & gezin. Leerlingen die, ten tijde van opname bij GGZ NHN jeugd & gezin, al onderwijs volgen bij De Spinaker blijven meestal in hun eigen klas. Leerlingen die aan de  kwalificatieplicht hebben voldaan zullen geen onderwijs meer kunnen volgen op De Spinaker.

Leerlingen van afdeling Zee en Duin


Voorwaarden om besproken te worden in de commissie van begeleiding zijn:

 • Ouders hebben de leerling aangemeld via de website.
 • GGZ NHN jeugd & gezin heeft de vereiste gegevens aangeleverd.

De leerling moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Leerling moet een onderwijsdoel hebben.
 • Leerling is niet ouder dan 18 jaar.
 • Leerling moet na behandeling terug kunnen naar de school van herkomst.
 • Leerling heeft nog geen afgerond VO diploma.
 • Leerling volgt geen les op het MBO/HBO/WO.