Rooster en te-laat regel


Lestijden 

De schooldag begint om 8.30 uur. 
De leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het plein.
De schooldag eindigt om 14.30 uur.
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij tot 15.00 uur beschikbaar zijn voor school. Bijvoorbeeld voor een coaching gesprek, om tijd in te halen of omdat er iets moet worden besproken.

N.B.:  Op de woensdag (afdeling externaliserend) of vrijdag (afdeling internaliserend) zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij, tenzij ze op deze dag intern of extern stage lopen. In het uitstroomprofiel arbeidstoeleiding en dagbesteding hebben leerlingen meer uren onderwijsplicht.

Absentiemelding

 

 


Te laat komen

Wanneer een leerling ongeoorloofd te laat op school komt, wordt dit geregistreerd.
Het Protocol Te Laat Komen treedt dan in werking.
Hoofddoel is de leerlingen die regelmatig te laat komen op dit leerpunt te begeleiden. Wanneer een leerling structureel te laat op school komt, worden er (afhankelijk van de redenen) aanvullende maatregelen genomen.
Bij structurele problemen met het op tijd komen wordt er contact gelegd met de leerplichtambtenaar.


Lesrooster

08.30-08.45  SOVA  
08.45-09.30    1e lesuur      1e blok 
09.30-10.15   2e lesuur
10.15-10.30  Burgerschap*  
10.30-10.45 Pauze*   
10.45-11.30  3e lesuur    2e blok 
11.30-12.15 4e lesuur
12.15-12.30 Burgerschap*  
12.30-12.45  Pauze*  
12.45-13.30 5e lesuur    3e blok 
13.30-14.15 6e lesuur
14.15-14.30   SOVA  

Wanneer de lesdag tot 12.30 uur duurt staat er van 12.15-12.30 uur SOVA op het rooster.

* De schoolpleinen worden door de afdelingen gescheiden voor de pauze buiten gebruikt. Daarom hebben sommige klassen eerst Pauze en dan Burgerschap op hun rooster staan.

Pauzes

De pauzes op de pleinen zijn in kleine groepen en met de eigen afdeling georganiseerd. Er is toezicht op de pleinen tijdens de pauzes en bij de start en het einde van de schooldag.

 

Bij ziekte van een docent

Bij ziekte van een docent zal de teamleider van de vestiging ervoor zorgen dat er een passende oplossing gevonden wordt, hierbij is het voorkomen van lesuitval leidend, maar soms lukt dat niet.

Van het rooster wordt, waar nodig, op individueel of klassikaal niveau afgeweken. Dit gebeurt altijd in overleg met de Leerplicht. Het gaat dan om leerlingen die tijdelijk en/of langdurig niet in staat zijn om een volledig lesprogramma te volgen zoals omschreven is in de Variawet Passend onderwijs en kwaliteit (v)so.

  • De leerlingen hebben op woensdag of vrijdag tot 12.30 les.
  • De leerlingen van de talentklassen hebben een individueel rooster. Dat varieert van één uur per dag tot volledige dagen. De evaluaties (verplicht) worden start schooljaar gepland met ouders en mogelijk hulpverlening.