Vertrouwenspersoon-klachtenprocedure

Een open communicatie is de beste garantie voor een succesvolle samenwerking. Als er zaken niet goed gaan, is het belangrijk daarover te praten met leerkrachten en directie. Soms lukt dat niet of onvoldoende en is daar ondersteuning bij nodig. Het is gebruikelijk om bij een probleem of klacht eerst contact op te nemen met de directeur van de school om tot een oplossing te komen. Indien u daar de voorkeur aangeeft is het mogelijk om contact op te nemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon kan u verwijzen naar de interne of externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en voor medewerkers.

Interne vertrouwenspersonen

van Ronduit, locatie overstijgend​

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen?

Soms is het al voldoende om uw hart te luchten en te horen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. Een vertrouwenspersoon kan met u meedenken, adviseren over hoe u het probleem bespreekbaar maakt of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. In het geval van pest- of intimidatiegedrag kan de vertrouwenspersoon de leidinggevende, na uw toestemming, vragen om de plegers op hun gedrag aan te spreken. In sommige situaties kan zelfs een formele klacht worden ingediend tegen plegers van pest- of intimidatiegedrag.

De vertrouwenspersoon kan met u praten over de voor- en nadelen van de verschillende acties. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn. Vindt u het vervelend als anderen zien dat u de vertrouwenspersoon benadert, dan kunt u met onze vertrouwenspersoon ook bellen om een afspraak elders te maken.

De vertrouwenspersonen hebben een relevante opleiding gevolgd en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Zij zullen geen actie ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft.

 

Externe vertrouwenspersonen

voor personeel, leerlingen of ouders

Matty Toorenburg en Julia Jongert zijn de externe vertrouwenspersonen van Ronduit. Zij ondersteunen en begeleiden medewerkers, ouders en leerlingen bij de behandeling van hun klachten. Dit kan gaan over ongewenste omgangsvormen, maar ook over kwesties van school- organisatorische of onderwijskundige aard. Daarnaast is de externe vertrouwenspersoon een aanspreekpunt voor de interne contactpersonen, interne vertrouwenspersonen, schooldirecteuren en het bestuur.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan:

  • Agressie
  • Geweld
  • Discriminatie
  • Racisme
  • Pesten
  • (Seksuele) intimidatie

Ook wanneer je er getuige van bent, is er sprake van een vorm van ongewenst gedrag.

Hoe zit het met geheimhouding?

Alle gesprekken met een externe vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. De enige uitzondering hierop is wanneer er sprake is van acuut gevaar of een strafbaar feit. Om te komen tot een oplossing kan het nodig zijn om in contact te treden met degene waarover de klacht gaat of met de directeur/bestuurder. Dit wordt echter nooit gedaan zonder je toestemming. Alle te nemen stappen worden vooraf goed doorgesproken, er gebeurt niets buiten je om.

 

 

Hoe kom je in contact met de vertrouwenspersoon?

Je kunt telefonisch of per email contact opnemen.

Ronduit heeft de afspraak gemaakt dat er bij een melding of klacht zo spoedig mogelijk, bij voorkeur dezelfde dag, uiterlijk binnen 48 uur, telefonisch contact tot stand komt. Indien een afspraak wenselijk is, vindt dit plaats op een neutrale plek; een van de scholen van Ronduit, kantoorlocatie van de vertrouwenspersoon, het bestuurskantoor of een andere in overleg gekozen locatie.

Meld- en aangifteplicht

Iedere personeelslid is verplicht om een vermoeden van een zedenmisdrijf, gepleegd door iemand die aan school is verbonden, jegens een minderjarige te melden bij het bevoegd gezag. Dit maakt deel uit van de zogenaamde Meld- en Aangifteplicht. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet is dit behoorlijk ingrijpend. De externe vertrouwenspersoon is deskundig op dit terrein en mag altijd worden geraadpleegd voor overleg en advies ten aanzien van inhoud, procedure en communicatie.

Je hebt een melding of klacht, en dan?

De externe vertrouwenspersoon adviseert, begeleidt en ondersteunt je wanneer je een klacht hebt. Samen bekijken we welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Heel vaak lukt dit door middel van één of enkele bemiddelende gesprekken. Lukt dit niet of is het gebeurde te ernstig, dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag van Ronduit of de Landelijke Klachtencommissie waar Ronduit bij is aangesloten. Een enkele keer is het doen van aangifte bij politie/justitie aan de orde. De externe vertrouwenspersoon informeert je over de mogelijkheden en de procedures die aan de diverse opties zijn verbonden en begeleidt je bij de gekozen vorm.

 

 

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is bedoeld voor professionals, zoals onderwijzend personeel. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling zullen wij het stappenplan van de rijksoverheid hanteren.

Als blijkt dat u er toch niet uitkomt met de school dan resteert het formele traject naar de Landelijke Klachtencommissie. Ronduit is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.Alles over deze commissie kunt u vinden op de website:

onderwijsgeschillen

De onderwijsinspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten over onderwijs. Wel adviseert en ondersteunt de vertrouwensinspecteur bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.