Inrichting van het onderwijs

Arrangementen

De Spinaker biedt drie arrangementen aan. Elke leerling wordt in het voor hem/haar meest passende arrangement geplaatst. Leerlingen worden geplaatst in het arrangement internaliserend, externaliserend of TOM (Traject Op Maat).

In het TOM-arrangement volgt elke leerling een eigen (onderwijs) programma, passend bij de mogelijkheden van de leerlingen.

In de internaliserende- en externaliserende arrangementen bieden we onderwijs aan op de volgende niveaus:

VMBO basis beroepsgericht (leerjaar 1,2, 3)

VMBO kader beroepsgericht (leerjaar 1,2,3)VMBO TL (leerjaar 1 t/m 4)

VMBO TL/HAVO (leerjaar 1 en 2)

HAVO/VWO (leerjaar 1)

 

De leerlingen die onderwijs volgen op VMBO basis en kader stromen in de bovenbouw door naar de bovenbouw op het Dijk en Waard College of naar de bovenbouw van het Van der Meij College.

Mocht doorstroom naar het Van der Meij College of het Dijk en Waard College niet mogelijk zijn, dan kunnen deze bovenbouwleerlingen ook deelcertificaten halen middels het staatsexamen in een TOM (stage) klas bij ons op de vestiging.

De VMBO-TL leerlingen kunnen deelcertificaten halen via het staatsexamen of een volledig diploma VMBO-TL.

We starten in het schooljaar 2024-2025 met de HAVO/VWO afdeling in leerjaar 1. De komende jaren groeit deze afdeling naar een volledige HAVO-VWO afdeling waarin leerlingen deelcertificaten via het staatsexamen of een volledig diploma HAVO of VWO kunnen halen via het staatsexamen.

VSO uitstroomprofielen

Er zijn binnen De Spinaker drie verschillende uitstroomprofielen, hier wordt het leertraject op afgestemd.
 

Uitstroom Vervolgonderwijs 

(afdeling sturend)
Het vervolgonderwijs geeft jongeren de kans om een diplomagericht onderwijstraject te volgen op vmbo-tl niveau. Ook is er een symbiosetraject met het Van der Meij College om leerlingen door te laten stromen naar vmbo BB-KB om een diploma te kunnen halen. Verder zien we de vraag naar onderwijs op havoniveau in het veld (ouders, leerlingen, gemeenten, samenwerkingsverband) groeien. Voor deze groep is er sinds 2018-2019 een samenwerkingstraject afgesproken met de reguliere vo school Willem Blaeu om leerlingen na het eerste jaar, zo mogelijk, door te kunnen laten stromen naar het regulier onderwijs. Deze brugklasleerlingen worden op De Spinaker geplaatst in een tl/havo groep. Op grond van de ontwikkelingen heeft de school besloten om ook in het 2e leerjaar leerlingen te begeleiden op havoniveau. Aan het eind van het 2e leerjaar wordt besloten of zij doorstromen naar het havo op het Willem Blaeu, of dat zij voor vmbo tl op De Spinaker blijven.De mogelijkheden met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn:

 • behalen van deelcertificaten door middel van staatsexamens BB-KB/TL;
 • het behalen van een volledig diploma d.m.v. staatsexamen TL;
 • toeleiding naar mbo niveau 1, 2, 3 of 4.
 • terugkeer naar het voortgezet onderwijs

 

Lees meer over Uitstroom Vervolgonderwijs
Uitstroom Arbeid

(beide afdelingen)
In de arbeidstoeleidende klassen worden jongeren toegeleid naar werk door middel van stages en bijbehorende theorievakken om zich zo te ontwikkelen naar de mogelijkheid om op de arbeidsmarkt een baan te genereren. Leerlingen kunnen in de bovenbouw, leerjaar 3-4 doorstromen naar De Spinaker in Heerhugowaard. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

 • arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten;
 • arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten;
 • (beschermde) arbeid in een sociale werkvoorziening.

   
Lees meer over Uitstroom Arbeid
Uitstroom Dagbesteding

(afdeling volgend)
Het uitstroomprofiel dagbesteding is gericht op uitstroom (arbeidsmatige) dagbesteding, waarbij de mate van zelfredzaamheid en individuele mogelijkheden bepalend zijn. Leerlingen kunnen zich tijdens hun schoolgang ontwikkelen waardoor het uitstroomprofiel tussentijds kan veranderen en ze doorstromen naar Arbeid.

Er wordt een onderscheid gemaakt in:

 • dagbesteding in bedrijfsmatige setting met ondersteuning;
 • dagbesteding met nadruk op zelfstandigheidsondersteuning;
 • dagbesteding voor op laag niveau functionerende jongeren met nadruk op veiligheid en individuele belevingswereld.

Doorstromen en uitstromen 

Vanuit elke klas is tussentijdse doorstroom of uitstroom mogelijk naar:

 • een andere klas en/of afdeling van het VSO Alkmaar
 • een andere locatie van De Spinaker zoals het Dijk en Waard College in Heerhugowaard
 • regulier onderwijs
 • Horizon Antonius JeugdzorgPlus of anderszins besloten of gesloten setting
Lees meer over de mogelijkheden na de Spinaker

Volgend Onderwijs

De jongeren binnen deze afdeling hebben behoefte aan extra ondersteuning, veel structuur, duidelijkheid en veiligheid. In feite is het ‘passend onderwijs’ op een zo individueel mogelijke wijze.

Reguliere klassen


Onderbouw

In de onderbouw bieden we veel methodische vakken aan om de mogelijkheid van doorstroom naar afdeling sturend van onze school open te houden.
Sommige leerlingen krijgen een onderwijsprogramma op maat, gerelateerd aan hun interesses en ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij de nadruk ligt op de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. De jongeren zijn in staat om in enige mate sociale contacten te leggen en zij kunnen functioneren in een groep.

Bovenbouw

In de bovenbouw werken de leerlingen door aan de kernvakken. De meeste leerlingen lopen vanaf 14 jaar stage, startend bij één dag per week. Intern of extern. De stagebegeleiding ligt bij de stagecoach.

Stageklas

Leerlingen lopen twee of soms meer dagen stage en gaan de andere dagen naar school. De mentor van de leerling is tevens zijn/haar stagebegeleider. 

Leerlingen stromen uit naar het MBO, arbeidsmatige dagbesteding of arbeid in de vrije markt.

 

Talentenklassen


We zien bij een aantal jongeren dat de gangbare routes binnen het VSO, niet passend zijn om de ontwikkeling van deze jongeren tot stand te brengen. Voor hen is in samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord Kennemerland een alternatieve route gemaakt, waarbij het uitgangspunt ‘onderwijs’ (tijdelijk) wordt losgelaten. Het uitgangspunt voor deze jongeren is het aansluiten bij hun talenten en deze te versterken.

Er wordt veel aandacht besteed aan het versterken van executieve functies en sociale vaardigheden. Alle doelen zijn gericht op het kunnen functioneren in de maatschappij.

Gedurende één jaar wordt er in samenwerking met leerling, ouders/verzorgers, gemeente, zorgpartner en leerplicht gezocht naar een plek waar de jongere het beste tot ontwikkeling komt. Wanneer er ontwikkeling van de schoolvaardigheid gezien wordt, kan dat een plek binnen onze vestiging zijn. Het traject kan in sommige gevallen verlengd worden.

Voorwaarden om onderwijs in de talentenklas te volgen zijn:

 • Leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
 • Leerling heeft professionele hulp of er wordt een traject met de Jeugd en gezinscoach VO (Stichting Groei Mee) gestart.
 • Leerling is niet ouder dan 16 jaar.
 • Leerling moet te allen tijden een ontwikkelvraag hebben (doelen/vaardigheden/competenties waaraan gewerkt gaat worden)
 • Leerling heeft toestemming voor onderschrijding van het minimum uren aantal
 • Elke 6 weken evaluatie met ouders/hulpverlening

 

Schoolplan 

Vestiging VSO-Alkmaar is gevestigd in een mooi schoolgebouw aan de Jan Ligthartstraat in Alkmaar. Er is afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe samenwerking tussen alle medewerkers in verband met aanpassingen in onze organisatie. Deze aanpassingen waren noodzakelijk om ons onderwijs nog beter gestalte te kunnen geven. Beleid, protocollen, schoolplan en schoolondersteuningsprofiel zijn daarvoor in 2019 opgesteld voor een schoolplanperiode van tenminste vier schooljaren. (Update: door een bijzonder covid-periode hebben we de schoolplanperiode verlengd.)

In deze schoolplanperiode hebben wij ten aanzien van het onderwijsaanbod de volgende ambities:

 • Onze school wil een toekomstgericht aanbod realiseren door aansluiting te blijven houden met het regulier voortgezet onderwijs om leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs voor te bereiden op diplomering. Daarnaast is het verder ontwikkelen van goede stageplaatsen en/of dagbesteding met externe partners een speerpunt. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met het samenwerkingsverband.
 • Het aanbod dat gericht is op het leren van leer strategieën zal gevonden worden in de methode “Leren leren”. De methode is aangeschaft en zal een verdere implementatie en borging moeten krijgen in de komende schoolplanperiode.
Schoolplan en ondersteuningsprofiel