Inrichting van het onderwijs


Sturend en volgend onderwijs

Vanaf schooljaar 2019-2020 en de daaropvolgende schooljaren zal onze vestiging de organisatie met betrekking tot leeftijd, leerniveau en passend aanbod opnieuw op werkbaarheid en uitvoerbaarheid bezien.
De koers die wordt ingezet is het maken van een verdeling in onderbouw, bovenbouw met dakpanklassen (sturend onderwijs) en een combinatie van groepen waar leerlingen trajecten op maat krijgen aangeboden (volgend onderwijs).
De deelafdelingen zullen gegroepeerd worden in gedeelten van het gebouw.

 
De voordelen van deze inrichting spitsen zich toe op:

 • er leerjaar meer samenhang
 • eenvoudigere overgang tussen onderwijstrajecten
 • efficiëntere samenwerking tussen medewerkers
 • aansturing vanuit het managementteam wordt gelijkmatiger verdeeld
 • voorkomen dat de aantallen per klas teveel uit elkaar lopen

 

  Basisvorming

  De leerlingen krijgen in leerjaar 1 en 2 de basisvorming aangeboden, dit houdt in dat er een standaardpakket op leerniveau vmbo- bb-bk/tl/havo onderwezen wordt. Voor sommige leerlingen wordt op grond van onderliggende problematiek en/of ondersteuningsbehoeften hierop een uitzondering gemaakt.
  Na de basisvorming is het mogelijk om door te stromen naar de bovenbouw BB-BK/TL van De Spinaker of naar de BB-BK/TL/HAVO bovenbouw in het regulier onderwijs.

  VSO uitstroomprofielen

  Er zijn binnen De Spinaker drie verschillende uitstroomprofielen, hier wordt het leertraject op afgestemd.
   

  Uitstroom Vervolgonderwijs 

  (afdeling sturend)
  Het vervolgonderwijs geeft jongeren de kans om een diplomagericht onderwijstraject te volgen op vmbo-tl niveau. Ook is er een symbiosetraject met het Van der Meij College om leerlingen door te laten stromen naar vmbo BB-KB om een diploma te kunnen halen. Verder zien we de vraag naar onderwijs op havoniveau in het veld (ouders, leerlingen, gemeenten, samenwerkingsverband) groeien. Voor deze groep is er sinds 2018-2019 een samenwerkingstraject afgesproken met de reguliere vo school Willem Blaeu om leerlingen na het eerste jaar, zo mogelijk, door te kunnen laten stromen naar het regulier onderwijs. Deze brugklasleerlingen worden op De Spinaker geplaatst in een tl/havo groep. Op grond van de ontwikkelingen heeft de school besloten om ook in het 2e leerjaar leerlingen te begeleiden op havoniveau. Aan het eind van het 2e leerjaar wordt besloten of zij doorstromen naar het havo op het Willem Blaeu, of dat zij voor vmbo tl op De Spinaker blijven.De mogelijkheden met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn:

  • behalen van deelcertificaten door middel van staatsexamens BB-KB/TL;
  • het behalen van een volledig diploma d.m.v. staatsexamen TL;
  • toeleiding naar mbo niveau 1, 2, 3 of 4.
  • terugkeer naar het voortgezet onderwijs

   

  Lees meer over Uitstroom Vervolgonderwijs
  Uitstroom Arbeid

  (beide afdelingen)
  In de arbeidstoeleidende klassen worden jongeren toegeleid naar werk door middel van stages en bijbehorende theorievakken om zich zo te ontwikkelen naar de mogelijkheid om op de arbeidsmarkt een baan te genereren. Leerlingen kunnen in de bovenbouw, leerjaar 3-4 doorstromen naar De Spinaker in Heerhugowaard. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:

  • arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten;
  • arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten;
  • (beschermde) arbeid in een sociale werkvoorziening.

    
  Lees meer over Uitstroom Arbeid
  Uitstroom Dagbesteding

  (afdeling volgend)
  Het uitstroomprofiel dagbesteding is gericht op uitstroom (arbeidsmatige) dagbesteding, waarbij de mate van zelfredzaamheid en individuele mogelijkheden bepalend zijn. Leerlingen kunnen zich tijdens hun schoolgang ontwikkelen waardoor het uitstroomprofiel tussentijds kan veranderen en ze doorstromen naar Arbeid.

  Er wordt een onderscheid gemaakt in:

  • dagbesteding in bedrijfsmatige setting met ondersteuning;
  • dagbesteding met nadruk op zelfstandigheidsondersteuning;
  • dagbesteding voor op laag niveau functionerende jongeren met nadruk op veiligheid en individuele belevingswereld.

  Doorstromen en uitstromen 

  Vanuit elke klas is tussentijdse doorstroom of uitstroom mogelijk naar:

  • een andere klas en/of afdeling van het VSO Alkmaar
  • een andere locatie van De Spinaker zoals het Dijk en Waard College in Heerhugowaard
  • regulier onderwijs
  • Horizon Antonius JeugdzorgPlus of anderszins besloten of gesloten setting
  Lees meer over de mogelijkheden na de Spinaker

  Volgend Onderwijs

  De jongeren binnen deze afdeling hebben behoefte aan extra ondersteuning, veel structuur, duidelijkheid en veiligheid. In feite is het ‘passend onderwijs’ op een zo individueel mogelijke wijze.

  Reguliere klassen


  Onderbouw

  In de onderbouw bieden we veel methodische vakken aan om de mogelijkheid van doorstroom naar afdeling sturend van onze school open te houden.
  Sommige leerlingen krijgen een onderwijsprogramma op maat, gerelateerd aan hun interesses en ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij de nadruk ligt op de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. De jongeren zijn in staat om in enige mate sociale contacten te leggen en zij kunnen functioneren in een groep.

  Bovenbouw

  In de bovenbouw werken de leerlingen door aan de kernvakken. De meeste leerlingen lopen vanaf 14 jaar stage, startend bij één dag per week. Intern of extern. De stagebegeleiding ligt bij de stagecoach.

  Stageklas

  Leerlingen lopen twee of soms meer dagen stage en gaan de andere dagen naar school. De mentor van de leerling is tevens zijn/haar stagebegeleider. 

  Leerlingen stromen uit naar het MBO, arbeidsmatige dagbesteding of arbeid in de vrije markt.

   

  Talentenklassen


  We zien bij een aantal jongeren dat de gangbare routes binnen het VSO, niet passend zijn om de ontwikkeling van deze jongeren tot stand te brengen. Voor hen is in samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord Kennemerland een alternatieve route gemaakt, waarbij het uitgangspunt ‘onderwijs’ (tijdelijk) wordt losgelaten. Het uitgangspunt voor deze jongeren is het aansluiten bij hun talenten en deze te versterken.

  Er wordt veel aandacht besteed aan het versterken van executieve functies en sociale vaardigheden. Alle doelen zijn gericht op het kunnen functioneren in de maatschappij.

  Gedurende één jaar wordt er in samenwerking met leerling, ouders/verzorgers, gemeente, zorgpartner en leerplicht gezocht naar een plek waar de jongere het beste tot ontwikkeling komt. Wanneer er ontwikkeling van de schoolvaardigheid gezien wordt, kan dat een plek binnen onze vestiging zijn. Het traject kan in sommige gevallen verlengd worden.

  Voorwaarden om onderwijs in de talentenklas te volgen zijn:

  • Leerling heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • Leerling heeft professionele hulp of er wordt een traject met de Jeugd en gezinscoach VO (Stichting Groei Mee) gestart.
  • Leerling is niet ouder dan 16 jaar.
  • Leerling moet te allen tijden een ontwikkelvraag hebben (doelen/vaardigheden/competenties waaraan gewerkt gaat worden)
  • Leerling heeft toestemming voor onderschrijding van het minimum uren aantal
  • Elke 6 weken evaluatie met ouders/hulpverlening

   

  Schoolplan 

  Vestiging VSO-Alkmaar is gevestigd in een mooi schoolgebouw aan de Jan Ligthartstraat in Alkmaar. Er is afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe samenwerking tussen alle medewerkers in verband met aanpassingen in onze organisatie. Deze aanpassingen waren noodzakelijk om ons onderwijs nog beter gestalte te kunnen geven. Beleid, protocollen, schoolplan en schoolondersteuningsprofiel zijn daarvoor in 2019 opgesteld voor een schoolplanperiode van tenminste vier schooljaren. (Update: door een bijzonder covid-periode hebben we de schoolplanperiode verlengd.)

  In deze schoolplanperiode hebben wij ten aanzien van het onderwijsaanbod de volgende ambities:

  • Onze school wil een toekomstgericht aanbod realiseren door aansluiting te blijven houden met het regulier voortgezet onderwijs om leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs voor te bereiden op diplomering. Daarnaast is het verder ontwikkelen van goede stageplaatsen en/of dagbesteding met externe partners een speerpunt. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met het samenwerkingsverband.
  • Het aanbod dat gericht is op het leren van leer strategieën zal gevonden worden in de methode “Leren leren”. De methode is aangeschaft en zal een verdere implementatie en borging moeten krijgen in de komende schoolplanperiode.
  Schoolplan en ondersteuningsprofiel