Wat u verder nog moet weten

Leraar-ondersteuners en stagiaires 

Leraar-ondersteuners en stagiaires ondersteunen de docenten bij alle voorkomende werkzaamheden binnen en buiten de klas. Wij geven ieder jaar een aantal leerlingen van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk van het Horizoncollege en studenten Pedagogiek van de Hogeschool Amsterdam gelegenheid bij ons stage te lopen. Zij worden een aantal dagen per week naast de vaste docent in de groepen ingedeeld.  

Gebruiksmaterialen 

We verwachten dat de leerlingen zelf zorgen voor eigen materiaal, zoals: agenda, schrijfgerei, passer, geodriehoek, liniaal, rekenmachine, koptelefoon en schriften. Vraag je mentor wat je nodig hebt.

Laptops

Bijna alle leerlingen maken gebruik van een laptop. Voor het gebruik van de laptop wordt een gebruikersovereenkomst opgesteld, dat ondertekend dient te worden door de ouder(s)/verzorger(s) en school.

Schoolboeken 

De Spinaker heeft eigen schoolboeken waaruit de leerlingen werken. De leerling is verantwoordelijk voor deze schoolboeken. Bij schade of verlies moeten de boeken worden vergoed aan de school.

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. Naast het voordeel van verbetering van de lichamelijke conditie van de leerlingen worden er vaardigheden als samenspel en competitie ontwikkeld, zaken waar onze leerlingen vaak moeite mee hebben. Tijdens de les zijn gymkleding en gymschoenen (geen zwarte zolen) verplicht.

Excursies

Het komt regelmatig voor dat we vanuit school, in het kader van het onderwijsprogramma, uitstapjes organiseren voor de leerlingen. Wij informeren ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van te voren over deze uitstapjes. Soms hebben we uitstapjes op de fiets, leerlingen die geen fiets hebben, kunnen van school een fiets lenen. Leerlingen/ouders worden aansprakelijk gesteld bij schade aan de leenfiets. Een geleende fiets wordt na elke keer lenen door de docent of conciërge gecontroleerd. 

 

Schoolreis

Contact met school 

De groepsdocenten hebben graag regelmatig contact met de ouders/verzorgers van hun leerlingen. Het contact kan telefonisch zijn of via de mail. U kunt worden uitgenodigd voor een gesprek.  De docenten stellen het bijzonder op prijs als u als ouders/verzorgers het initiatief neemt tot contact.  

Rapporten 

De VSO-leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport. De rapporten worden rond januari/februari en voor het einde van het schooljaar aan de leerlingen meegegeven. Groepsdocenten zullen naar aanleiding van het rapport contact opnemen met de ouders/verzorgers en een afspraak maken om het functioneren van de leerling door te spreken. 

Verzekering voor de leerlingen 

De school heeft een verzekering voor de leerlingen afgesloten voor ongevallen tijdens schooltijd. Ook als er uitstapjes gemaakt worden, zijn de leerlingen verzekerd. Deze verzekering geldt niet voor apparatuur en andere eigendommen die mee naar school gebracht worden en vervolgens kapotgaan of zoekraken. En geldt ook niet voor schade ontstaan door vernieling en vandalisme. In dat geval krijgen ouders een brief van ons waarin hun kind aansprakelijk wordt gesteld. Ouders kunnen daarmee contact met hun eigen verzekering opnemen. 

Ouderbijdrage  

De ouderbijdrage voor dit jaar is vastgesteld op € 35,-.  Met dit bedrag worden de kosten gedekt van bijvoorbeeld sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen en excursies. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, dus leerlingen van ouders die niet in staat zijn deze bijdrage te betalen, zullen niet worden uitgesloten van deelname aan de activiteiten. Wel willen we benadrukken dat deze bijdrage voor school onmisbaar is om deze activiteiten te kunnen bekostigen. Voor betaling ontvangt u een brief.

Tegemoetkoming

Schoolgaande kinderen brengen veel kosten met zich mee. Om ouder(s)/verzorger(s) die dit niet zelf kunnen opbrengen hierin te ondersteunen bestaat er vanuit de gemeente een regeling van vergoeding  ‘maatschappelijke participatiekosten’. Dit zijn de kosten die ouders maken voor bijvoorbeeld een internetabonnement, huiswerkbegeleiding, een schoolreisje, een rekenmachine, sportkleding of een instrument ten behoeve van hun kind(eren).Maar: elke gemeente heeft zijn eigen regelgeving. Ouders moeten zelf contact opnemen met de gemeente waarin zij ingeschreven staan, om te kijken of zij voor deze regeling in aanmerking komen en hoe de aanvraag ingediend moet worden. 

 

Meer over tegemoetkoming gemeentes

Video interactie begeleiding  

In het kader van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs krijgen onze docenten School Video Interactie Begeleiding.  Het doel van de video-opnamen die tijdens de lessen gemaakt worden, is de leerkrachten te begeleiden bij -, en te professionaliseren in hun onderwijskundige taak. De opnamen die gemaakt worden, zijn alleen voor intern gebruik.