Onderwijsondersteuning en zorg


Ondersteuning voor de leerlingen

De school werkt waar nodig samen met hulpverlening en zorginstellingen. Wij hebben als uitgangspunt: één leerling, één plan. Dit houdt in dat er een individuele onderwijsondersteunende route uitgezet wordt per leerling. Deze ondersteuningsroute waarborgt de afstemming tussen zowel de interne- als de externe zorg. De school werkt samen met diverse jeugdhulporganisaties en de Jeugd GGZ.

Ontwikkelingsperspectief Plan  (OPP)

Wanneer een leerling bij ons op school onderwijs gaat volgen, wordt er door de commissie van begeleiding (CvB) een (voorlopig) uitstroomprofiel bepaald om vanuit dit profiel een eerste OPP te schrijven. Een OPP is een ontwikkelingsplan dat voor elke leerling individueel wordt opgesteld. Dit plan dient als uitgangspunt voor de begeleiding en het leertraject van de leerling op onze school. In het OPP staat welke vakken voor de leerling belangrijk zijn, op welk niveau hij/zij moet kunnen werken en welke punt(en) van gedrag aandacht behoeven. Iedere leerling heeft dus zijn/haar eigen aandachtspunten. De leerlingen worden minimaal eenmaal per jaar zowel pedagogisch als didactisch gescreend. Dit gebeurt met behulp van de SCOL, VPI en de JIJ! toetsen. Het OPP moet ondertekend worden door de ouder(s)/verzorger(s), de leerling (12 jaar en ouder) en de mentor. Ouders krijgen een uitnodiging van de docent om het OPP te bespreken.

De ondersteuningsstructuur binnen de school

 

Rondom de begeleiding van de leerlingen op school is een ondersteuningsstructuur opgebouwd. In eerste instantie is de mentor de aan te spreken persoon voor leerlingen in zijn of haar groep. De mentor wordt ondersteund door de ondersteuningscoördinator. Daarnaast is er een commissie van begeleiding (CvB) die de leerlingen volgt en waar nodig aanvullend advies uitbrengt. Met behulp van een pedagogisch- en didactisch leerlingvolgsysteem wordt het functioneren en presteren van de leerlingen systematisch beschreven.

 

 De Commissie van Begeleiding (CvB)

Op iedere vestiging is een Commissie van Begeleiding (CvB) ingesteld. Deze commissie bespreekt minimaal eens per maand (op de vestiging VSO Alkmaar: wekelijks) leerlingen die ondanks alle ondersteuning in de groepen toch extra aandacht behoeven. Uit de bespreking komen adviezen naar voren die de mentor kan gebruiken en er worden waar nodig aanvullende maatregelen in gang gezet. Daarnaast analyseert de Commissie van Begeleiding het OPP en zo nodig ook andere dossierstukken. De Commissie van Begeleiding bestaat uit teamleiders, ondersteuningscoördinatoren, orthopedagogen en een maatschappelijk werker. De Commissie van Begeleiding van de vestiging VSO Alkmaar bespreekt  naast bovenstaande in haar wekelijkse vergaderingen alle nieuwe aanmeldingen. De CvB neemt in haar vergadering het besluit of de aanmelding gehonoreerd wordt en in welke groep de leerling geplaatst kan worden. Deze aanmeldprocedure geldt ook voor leerlingen die via GGZ NHN jeugd & gezin bij De Spinaker VSO Alkmaar worden aangemeld.

Scholing/deskundigheidsbevordering docenten

Professionalisering van docenten is naast het gebruik van goede lesmethoden en materialen essentieel voor de onderwijskwaliteit. Met de her - en bijscholing gaat het om individuele ontwikkeling van docenten, groepsontwikkeling (bijv. specifiek gericht op de onderbouw) en het ontwikkelen van een heel team. De docenten krijgen door het schooljaar heen regelmatig en op verschillende gebieden scholing aangeboden. Deze scholing kan gaan over de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs, het (blijven) afstemmen van de doelgroep op zowel didactisch- als gedragsmatig vlak etc.
De scholing/deskundigheidsbevordering wordt tijdens vooraf vastgestelde studie(mid)dagen voor de docenten georganiseerd. Daarnaast bieden de vestigingen de volgende scholing aan:

  • Video interactie begeleiding (niet structureel en niet op alle vestigingen) Het doel van de video-opnamen die tijdens de lessen gemaakt worden, is de docenten te begeleiden bij -, en te professionaliseren in hun onderwijskundige taak. De opnamen die gemaakt worden, zijn alleen voor intern gebruik.
  • Verbale- en fysieke agressie hantering

 

Video interactie begeleiding VSO Alkmaar


In het kader van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs krijgen onze docenten School Video Interactie Begeleiding. Het doel van de video opnamen die tijdens de lessen gemaakt worden, is de docenten te begeleiden bij -, en te professionaliseren in hun onderwijskundige taak. De opnamen die gemaakt worden zijn alleen voor intern gebruik.


 

Stagiaires

De Spinaker geeft stagiaires van verschillende opleidingen (mbo en hbo) jaarlijks de gelegenheid bij ons stage te lopen. Zij worden begeleid door één van de mentoren of medewerkers van onze school. De stageperiode kan variëren van een aantal maanden tot een heel schooljaar.