Absentiemelding

Wanneer uw kind verhinderd is om op school te komen, meldt u dat van tevoren.


Bij ziekte belt u tussen 8.00 uur en 8.30 uur 072-5140244. 
De leerling mag dit nooit zelf doen. 
De administratie zorgt ervoor dat de melding doorgegeven wordt aan de mentor en/of andere betrokkenen.
Op de dagen dat de leerling stage loopt worden zowel het stageadres (stagebegeleider) als de school door u op de hoogte gebracht van de absentie. 
Leerlingen die lessen volgen op het Van der Meijcollege bellen in geval van afwezigheid naar beide scholen. 


Afspraken tijdens schooltijd buiten school zoals een bezoek aan tandarts of dokter. 

  • Ouders / verzorgers worden geacht de afspraken van hun kind zoveel mogelijk te plannen buiten schooltijden om.
  • Indien niet anders mogelijk, moeten ouders de leerling afmelden voor de lestijd tijdens de geplande afspraak. Dit kunnen zij vooraf telefonisch of via e-mail aan de mentor doen.

 

Ziek worden op school 
Het kan gebeuren dat  een leerling  ziek wordt tijdens schooltijd. Uiteraard zijn de mentoren  niet bevoegd om een diagnose te stellen en voorzichtigheid hierbij is belangrijk. Uitgangspunt binnen de school is dan ook dat als een leerling ziek is deze naar huis moet gaan. Er wordt vanuit school altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen.

 

Maatregelen preventie schoolverzuim
Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, wordt er door school ter controle contact met ouder(s)/verzorger(s) opgenomen, ook wordt het verzuim (geoorloofd of ongeoorloofd) geregistreerd. Wanneer er sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen vier weken wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook kan de school (preventief) contact leggen met de leerplichtambtenaar wanneer de school hier reden toe ziet. Om te voorkomen dat er onnodig procedures opgestart worden verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) dringend om altijd melding te maken van ziekte of bezoek aan bijvoorbeeld tandarts of dokter.In het Regionaal leerplichtoverleg is besloten dat met ingang van 28 mei 2018 de leerplicht Alkmaar geen leerlingen meer spreekt op de preventieve spreekuren van buiten de regio Noord Kennemerland, dit i.v.m. de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Spinaker zal samen met de leerplichtambtenaar preventieve leerplichtspreekuren op school houden, waarbij de verwijzing naar bureau Halt ingezet kan worden.De coördinatie van het verzuim ligt bij de ondersteuningscoördinatoren.